Intro
Thai • ภาษาไทย

หัวข้อที่ 2 ประชาธิปไตย สวัสดิการและค่านิยม

ระบอบประชาธิปไตย

นอร์เวย์ปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยหมายถึงการเป็นตัวแทนของรัฐ บริหารประเทศโดยนักการเมืองที่ถูกเลือกตั้งโดยประชาชนโดยใช้มติเสียงส่วนใหญ่ ภายใต้ระบอบนี้ประชาชนคือผู้มีอำนาจ

การเลือกตั้งในนอร์เวย์จะจัดขึ้นทุกสองปี การเลือกตั้งทั่วไปจะจัดขึ้นทุกสี่ปี ในการเลือกตั้งทั่วไป ประชาชนจะเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปนั่งในสภา Storting ซึ่งเป็นรัฐสภาของนอร์เวย์ การเลือกตั้งของเขตและท้องถิ่นจะจัดขึ้นทุกสี่ปีเช่นกัน

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเสริมเนื้อหาในหัวข้อ 2 ของเอกสารข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ได้

  • ประวัติศาสตร์นอร์เวย์: สงครามโลกครั้งที่สอง
  • สภา Storting
  • พรรคการเมือง
  • รัฐบาล
  • ระบบกฎหมายของนอร์เวย์
  • ความเท่าเทียมกันทางเพศ
  • ระบอบกษัตริย์
  • วันชาตินอร์เวย์

©O. Væring Eftf. AS©O. Væring Eftf. AS

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no