Intro
Thai • ภาษาไทย

พรรคการเมือง

มีพรรคการเมืองอยู่หลายพรรคในนอร์เวย์ นอร์เวย์ใช้ระบบพรรคการเมืองหลายพรรค เมื่อประชาชนไปลงคะแนนเสียง จึงมีหลายทางเลือกที่สามารถลงคะแนนให้ได้ การเลือกตั้งทั่วไปในปี 2005 มีพรรคการเมืองเข้าร่วม 21 พรรค 7 พรรคจากจำนวนนี้มีตัวแทนที่ได้รับเลือกให้นั่งในสภา Storting 76.7% ของประชากรที่มีสิทธิ์ลงคะแนนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง

พรรคการเมืองจะแถลงนโยบายก่อนการเลือกตั้ง โดยแจ้งเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการเข้าไปทำงานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสภาช่วงสี่ปีข้างหน้า

เราสามารถจัดกลุ่มพรรคการเมืองใหญ่ ๆ ได้ตามนี้:

พรรคสังคมนิยม

  • พรรคพันธมิตรแดง (RV)
  • พรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้าย (SV)
  • พรรคแรงงาน (DNA)

พรรคอนุรักษ์นิยม

  • พรรครวมศูนย์ (SP)
  • พรรคคริสเตียนประชาธิปไตย (KrF)
  • พรรคเสรี (V)
  • พรรคอนุรักษ์นิยม (H)
  • พรรคก้าวหน้า (FrP)

ต่อไปนี้คือพรรคการเมืองที่จัดประเภทตามแกนจากซ้ายไปขวาต่อไปนี้คือพรรคการเมืองที่จัดประเภทตามแกนจากซ้ายไปขวา

Torstein Dahle ©Arash a. Nejad/ScanpixTorstein Dahle ©Arash a. Nejad/Scanpix
logo RV
พรรคพันธมิตรแดง (RV) เป็นทั้งพรรคสังคมนิยมและพรรคปฏิวัติ พรรคนี้เชื่อว่าการปฏิวัติมีความจำเป็นเพื่อสร้างสังคมนิยมให้เกิดขึ้น โดยยกเลิกการครอบครองของเอกชน

ผู้นำพรรค: Torstein Dahle

จำนวนผู้แทนฯ ในสภา Storting ระหว่างปี 2005-2009: 0


Kristin Halvorsen ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixKristin Halvorsen ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo SV
พรรคสังคมนิยมฝ่ายซ้าย (SV) เรียกตัวเองว่าพรรคสังคมนิยม คนกลุ่มนี้ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทางสังคมและการเมืองอย่างจริงจัง โดยเน้นด้านการจัดประโยชน์แบบสังคมนิยมโดยเร่งด่วน และให้ความใส่ใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้นำพรรค: Kristin Halvorsen

จำนวนผู้แทนฯ ในสภา Storting ระหว่างปี 2005-2009: 15

2-20


Jens Stoltenberg ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixJens Stoltenberg ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo AP
พรรคแรงงาน (DNA) เรียกตัวเองว่าพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย คนกลุ่มนี้ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยการปฏิรูปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และต้องการสร้างความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกในสังคม โดยให้ความสำคัญแก่ภาครัฐในด้านความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาและการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ

ผู้นำพรรค: Jens Stoltenberg

จำนวนผู้แทนฯ ในสภา Storting ระหว่างปี 2005-2009: 61


Åslaug Marie Haga ©Trond Solberg/ScanpixÅslaug Marie Haga ©Trond Solberg/Scanpix
logo SP
พรรครวมศูนย์ (SP) ให้ความสำคัญกับประชาชน ชนบทและสภาพแวดล้อม พรรครวมศูนย์เป็นพรรคการเมืองที่มักพูดคุยประเด็นที่มีผลต่อชนบทและอุตสาหกรรมหลัก ๆ (การเกษตร ป่าไม้และประมง) พรรคการเมืองนี้ให้การสนับสนุนแนวคิดแบบรัฐสวัสดิการและต้องการปกป้องผลประโยชน์ด้านสวัสดิการอย่างเต็มที่

ผู้นำพรรค: Åslaug Marie Haga

จำนวนผู้แทนฯ ในสภา Storting ระหว่างปี 2005-2009: 11


Dagfinn Høybråten ©Knut Falch/ScanpixDagfinn Høybråten ©Knut Falch/Scanpix
logo KrF

ค่านิยมพื้นฐานเกี่ยวกับคริสเตียนเป็นหัวใจสำคัญของพรรคคริสเตียนประชาธิปไตย (KrF) ประเด็นสำคัญสำหรับ KrF คือด้านการศึกษาและนโยบายครอบครัว การควบคุมการใช้แอลกอฮอล์ และแนวคิดส่งเสริมเกี่ยวกับคริสตจักร

ผู้นำพรรค: Dagfinn Høybråten

จำนวนผู้แทนฯ ในสภา Storting ระหว่างปี 2005-2009: 11


Lars Sponheim ©Knut Falch/ScanpixLars Sponheim ©Knut Falch/Scanpix
logo V

พรรคเสรี (V) เรียกตัวเองว่าพรรคเสรีสังคมนิยม คนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคลและความรับผิดชอบของสังคม โดยเน้นด้านรัฐสวัสดิการ รวมทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเอกชน

ผู้นำพรรค: Lars Sponheim

จำนวนผู้แทนฯ ในสภา Storting ระหว่างปี 2005-2009: 10


Erna Solberg ©Bjørn Sigurdsøn/ScanpixErna Solberg ©Bjørn Sigurdsøn/Scanpix
logo H

พรรคอนุรักษ์นิยม (H) เชื่อว่าเศรษฐกิจแบบเน้นตลาดและการครอบครองของเอกชนมีความจำเป็นต่อการจัดหาสวัสดิภาพและเสรีภาพ ทั้งนี้พรรคให้การสนับสนุนแผนงานรัฐสวัสดิการ

ผู้นำพรรค: Erna Solberg

จำนวนผู้แทนฯ ในสภา Storting ระหว่างปี 2005-2009: 23


Siv Jensen ©Geir Otto Johansen/
ScanpixSiv Jensen ©Geir Otto Johansen/ Scanpix
logo FrP

พรรคก้าวหน้า (FrP) เรียกตัวเองว่าพรรคเสรีชน ประเด็นสำคัญของพรรคที่ให้ความสนใจคือการลดภาษีและอากรต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารโดยรัฐที่น้อยลง พรรคยังสนับสนุนนโยบายการจำกัดการย้ายถิ่นฐานอีกด้วย

ผู้นำพรรค: Siv Jensen

จำนวนผู้แทนฯ ในสภา Storting ระหว่างปี 2005-2009: 38

สนทนาเกี่ยวกับความคล้ายและความต่างของพรรคการเมืองต่าง ๆ
ในนอร์เวย์ เรามีระบบพรรคการเมืองหลายพรรค สิ่งนี้มีผลต่อการปกครองประเทศอย่างไรบ้าง

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no