Intro
Thai • ภาษาไทย

ระบบกฎหมายของนอร์เวย์

สภา Storting

สภา Storting ทำหน้าที่ออกกฎหมายในนอร์เวย์ ซึ่งหมายความว่าสภา Storting เป็นผู้ผ่านกฎหมายอย่างเป็นทางการ (กฎหมาย ข้อบัญญัติและข้อบังคับ)

ความคุ้มครองตามกฎหมาย

ในนอร์เวย์ทุกคนต่างได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าไม่มีใครที่ถูกลงโทษตามกฎหมายโดยขาดพื้นฐานการพิจารณาในประเด็นนี้

©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix©Jarl Fr. Erichsen/Scanpix

บทลงโทษ

กฎหมายหลายข้อมีบทลงโทษกำหนดไว้ร่วมด้วย ซึ่งหมายความว่ากฎหมายเป็นตัวกำหนดการวินิจฉัยทางนิตินัยหากมีการละเมิดกฎหมาย

อาชญากรรม

อาชญากรรมหมายถึงไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขโทษ การกระทำใดจะถือเป็นอาชญากรรมก็ต่อเมื่อกฎหมายระบุว่าเป็นการกระทำที่มีบทลงโทษได้

สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและบทลงโทษก็เปลี่ยนไปตามเวลาเช่นกัน เช่นในสมัยก่อนผู้ชายและผู้หญิงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ถ้ายังไม่ได้แต่งงานจนกระทั่งเมื่อปี 1972 ในปี 2002 คนอายุ 16-79 จำนวน 17% อาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงาน

ประวัติอาชญากรรมได้เพิ่มขึ้นมากในช่วงปีที่ผ่านมา จำนวนคดีที่มีการสอบสวนเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในระหว่างปี 1980 และ 2000 การโจรกรรม การปล้นทรัพย์และอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์อื่น ๆ มีอัตราส่วนถึง 67.2% ของการกระทำผิดที่อยู่ระหว่างการสอบสวนทั้งหมดในปี 2001 อาชญากรรมเกี่ยวกับความรุนแรงมีอัตราส่วน 7.5% ในขณะที่อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดมีอัตราส่วนที่ 14.2% กว่า 40% ของประชาชนที่ถูกตั้งข้อหาและลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ช่วงต้นที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี อาชญากรรมส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้ใหญ่ช่วงต้นเหล่านี้คือการขโมยของ ลักทรัพย์และการทำลายทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่ของคดีจำคุกในนอร์เวย์คือการเมาแล้วขับ ซึ่งหมายถึงการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับขี่พาหนะ

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no