Intro
Thai • ภาษาไทย

ระบบศาล

ระบบศาลในนอร์เวย์มีโครงสร้างแบบปิรามิด

ศาลเขต

ปิรามิดช่วงล่างสุดคือศาลเขต

ศาลอุทธรณ์

ระดับต่อมาคือศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คือหน่วยงานที่รับอุทธรณ์ ซึ่งหมายความว่าศาลอุทธรณ์มีอำนาจวินิจฉัยผลชี้ขาดของคำร้องเกี่ยวกับการพิพากษาของศาลเขต ทั้งจำเลยและอัยการสามารถอุทธรณ์คดีกับศาลอุทธรณ์ได้ โดยทำเช่นนี้ได้หากทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าบทลงโทษหนักหรือเบาเกินไป หรือหากเชื่อว่าข้อสงสัยในการกระทำผิดยังไม่ได้มีการวินิจฉัยอย่างถูกต้อง

ศาลฎีกา

ระดับสูงสุดของปิรามิดคือศาลฎีกา ศาลฎีกาเป็นหน่วยงานรับอุทธรณ์ต่อจากศาลอุทธรณ์ คำพิพากษาโดยศาลฎีกาไม่สามารถอุทธรณ์ต่อไปอีกได้ คำพิพากษาโดยศาลฏีกาถือเป็นสิ้นสุด ซึ่งหมายความว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในทันที

ใครเป็นผู้วินิจฉัยตัดสิน

ในศาลเขตและศาลอุทธรณ์ผู้พิพากษาคือผู้วินิจฉัยข้อสงสัยกรณีกระทำผิดและบทลงโทษ ผู้พิพากษาอาจเป็นผู้พิพากษาวิชาชีพ ผู้พิพากษาร่วมหรือผู้พิพากษาเฉพาะกิจ

ผู้พิพากษาวิชาชีพคือนักกฎหมาย ผู้พิพากษาร่วมคือบุคคลทั่วไปที่ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ในกรณีร้ายแรง ศาลอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะลูกขุนจากประชาชนทั่วไปจำนวน 10 คน คณะลูกขุนนี้ประกอบด้วยชายห้าคนและหญิงห้าคน คณะลูกขุนเป็นผู้วินิจฉัยว่าจำเลยมีความผิดหรือไม่ หลักการนี้ยึดถือเป็นสำคัญในระบบกฎหมายของนอร์เวย์ โดยถือว่าการสอบสวนความผิดให้ดำเนินการโดยผู้ที่มีฐานะเท่าเทียมกับจำเลย

ที่ปรึกษาเพื่อแก้ต่าง

จำเลยสามารถร้องขอแต่งตั้งทนายเพื่อแก้ต่างให้กับตนเอง จำเลยจะต้องมาปรากฏตัวที่ศาลและแก้ต่างให้กับตัวเอง

ที่ปรึกษาเพื่อการฟ้องคดี

อัยการสามารถยื่นเสนอข้อหาต่อศาลโดยพิจารณากรณีการละเมิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้อัยการยังเป็นผู้เสนอบทลงโทษแก่จำเลย

บทลงโทษ

บทลงโทษตามกฎหมายมีอยู่หลายลักษณะ ต่อไปนี้คือโทษที่มีอยู่โดยทั่วไป:

การถอนฟ้อง

การถอนฟ้องหมายถึงกรณีที่ผู้กระทำผิดได้รับการละเว้นโทษโดยมีประวัติความผิดบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติของตำรวจ

การปรับ

การปรับหมายถึงช่องทางที่เปิดให้แก่บุคคลเพื่อชำระค่าปรับโดยไม่ต้องนำคดีเข้าศาลเพื่อพิจารณา ค่าปรับมักใช้กับกรณีละเมิดที่ไม่ร้ายแรง เช่น การละเมิดกฎจราจร ค่าปรับคือเงินที่จ่ายให้แก่รัฐ

โทษรอลงอาญาหมายถึงผู้กระทำความผิดไม่ต้องรับโทษจำคุกภายใต้เงื่อนไขบางประการ หากบุคคลดังกล่าวกระทำผิดกฎหมายภายในระยะเวลาสองปี จะส่งให้โทษเดิมและโทษใหม่มีบทลงโทษตามกฎหมายโดยไม่ละเว้น

โทษจำคุก

โทษจำคุกหมายถึงบุคคลผู้รับโทษจะต้องถูกจำคุก โทษจำคุกที่ร้ายแรงที่สุดของนอร์เวย์คือ 21 ปี และใช้ในกรณีร้ายแรงเช่นการฆ่าโดยเจตนาหรืออาญชากรรมร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้ที่รับโทษจำคุกมักถูกปล่อยตัวแต่ยังถูกคุมความประพฤติหลังจากรับโทษไปได้ 2/3 ของโทษที่ต้องรับ

มาตรการป้องกันโดยการกักกันในสถานกักกัน

มาตรการป้องกันโดยการกักกันในสถานกักกันเป็นแนวทางตามกฎหมายเพื่อปกป้องสังคม ผู้ที่รับโทษกักกันคือบุคคลที่ได้รับการตัดสินเนื่องจาก “วิกลจริตในขณะกระทำผิด” หรือป่วยทางจิตโดยถาวร หรือมีสภาพสติไม่สมประกอบหรือพิการทางสมองโดยถาวร นอกจากนี้บุคคลดังกล่าวต้องอยู่ในภาวะเสี่ยงที่อาจจะกระทำผิดขึ้นใหม่ได้

บริการสังคม

บริการสังคมสามารถกำหนดเป็นบทลงโทษแทนโทษจำคุกหากโทษดังกล่าวเป็นโทษจำคุกที่รอลงอาญาหนึ่งปี โทษจำคุกหนึ่งเดือนเท่ากับบริการสังคม 30 ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์หรือในเวลาว่างของผู้กระทบผิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบกฎหมายและศาลได้ที่เว็บไซต์ของนอร์เวย์และที่เว็บไซต์ norge.no

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no