Intro
Thai • ภาษาไทย

หัวข้อที่ 1 ผู้อพยพในประเทศนอร์เวย์

ภาพแสดงประเทศต้นทางของผู้ย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่ที่มาถึงนอร์เวย์หลังปี 1940 ซึ่งเป็นภาพรวมโดยสรุปอย่างย่อ

เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อเสริมเนื้อหาในหัวข้อ 1 ของเอกสารข้อมูล คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ได้

  • ใบอนุญาตผู้พำนัก
  • การรวมญาติ
  • แผนการเตรียมความพร้อม
  • การฝึกอบรมภาษานอร์เวย์: สิทธิและหน้าที่
  • การฝึกอบรมภาษานอร์เวย์: แนวทางสามแนวทาง
  • ประวัติศาสตร์นอร์เวย์: การอพยพและการย้ายถิ่นฐาน
  • ภาษาถิ่นต่าง ๆ - ภาษาเขียนนอร์เวย์สองแบบ
©James Schnef/Getty Images©James Schnef/Getty Images

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no