Intro
Thai • ภาษาไทย

แผนการเตรียมความพร้อม

ในวันที่ 1 กันยายน 2004 กฎหมายควบคุมการเตรียมความพร้อมได้ประกาศใช้ในประเทศนอร์เวย์ โดยกำหนดให้หน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมโอกาสของผู้ย้ายถิ่นฐานในการมีส่วนร่วมในสังคมและตลาดแรงงาน

เป้าหมายของแผนงานเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรคือ:

  • เพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ภาษานอร์เวย์เบื้องต้น
  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์
  • เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมสู่ตลาดแรงงานของนอร์เวย์

©Mimsy Møller/Samfoto©Mimsy Møller/Samfoto

กฎหมายครอบคลุมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 55 ปีที่ต้องมีการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อเข้าร่วมแผนการเตรียมความพร้อม ผู้ย้ายถิ่นฐานจะต้องได้รับสถานะผู้ลี้ภัยการเมือง มาถึงในประเทศในฐานะผู้ลี้ภัยเพื่อย้ายถิ่นฐานใหม่ หรือได้รับใบอนุญาตผู้พำนักภายใต้พื้นฐานเพื่อความปลอดภัย บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายถิ่นฐานเพื่อรวมญาติกับผู้ลี้ภัยสามารถเข้าร่วมแผนการเตรียมความพร้อมได้เช่นกันในบางกรณี หน่วยงานท้องถิ่นสามารถจัดแผนการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานทุกคน

  • ผู้ย้ายถิ่นฐานสามารถเข้าร่วมแผนการเตรียมความพร้อมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานท้องถิ่นของตน
  • แผนการเตรียมความพร้อมโดยปกติใช้เวลาสองปี คุณสามารถแจ้งขอเข้าร่วมในแผนงานแบบขยายเวลาได้ (สูงสุดสามปี)
  • นี่เป็นแผนงานเต็มเวลา ผู้เข้าร่วมจะมีวันหยุดปีละห้าสัปดาห์
  • หน่วยงานท้องถิ่นจะจัดหาบุคคลติดต่อกับผู้เข้าร่วม (ที่ปรึกษาแผนงาน) หน้าที่ของที่ปรึกษาแผนงานคือให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาในการเข้าร่วมแผนการเตรียมความพร้อม
  • เนื้อหาในแผนการเตรียมความพร้อมประกอบด้วยการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ การจัดหาประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมอื่น ๆ
  • ผู้เข้าร่วมแผนงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมแผนงาน เงินดังกล่าวเรียกว่าเงินช่วยเหลือสำหรับแผนงานเตรียมความพร้อม เงินช่วยเหลือแผนการเตรียมความพร้อมนี้อยู่ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ

เงินช่วยเหลือแผนงานเตรียมความพร้อมกำหนดไว้ที่ 2G ค่า G เป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของหลักประกันแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2005 1G = 60,699 NOK ผู้ที่อายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีจะได้รับเงินช่วยเหลือแผนงานเตรียมความพร้อม 75% ของจำนวน 2G โดยเงินช่วยเหลือแผนงานเตรียมความพร้อมเป็นเงินที่ต้องเสียภาษี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “กฎหมายเกี่ยวกับแผนงานเตรียมความพร้อมและการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ (กฎหมายการเตรียมความพร้อม)" ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการด้านความแปลกแยกและการประสานสัมพันธ์ (IMDI)

ดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของ Lovdata

สนทนาถึงเป้าหมายของแผนการเตรียมความพร้อม

ทำไมคนอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปีจึงได้รับเงินช่วยเหลือแผนงานเตรียมความพร้อมที่ 75%

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no