Intro
Thai • ภาษาไทย

การฝึกอบรมภาษานอร์เวย์: สิทธิและหน้าที่

©Mimsy Møller/Samfoto©Mimsy Møller/Samfoto

ผู้ย้ายถิ่นฐานในนอร์เวย์มีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์เป็นเวลาอย่างต่ำ 300 ชั่วโมง 50 ชั่วโมงจากจำนวนนี้มีไว้สำหรับสอนเกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์โดยใช้ภาษาถิ่นกําเนิดของผู้ย้ายถิ่นฐานหรือภาษาอื่น ๆ ที่ตนเองสามารถเข้าใจได้ “กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ด้านการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์” มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2005 แผนงานนี้ใช้เฉพาะกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผู้พำนักในนอร์เวย์หลังจากกำหนดเวลานี้

เป้าหมายของการกำหนดเงื่อนไขบังคับการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์คือเพื่อส่งเสริมโอกาสของผู้ย้ายถิ่นฐานในการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในตลาดแรงงานและในสังคม

ผู้เข้าร่วมทุกคนควรวางแผนส่วนตัวด้านการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ ที่ปรึกษาแผนงาน อาจารย์และผู้เข้าร่วมมีหน้าที่ให้ความร่วมมือต่อกันเพื่อวางแผนงานนี้ หลายคนอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่า 300 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถใช้ภาษานอร์เวย์ในสังคมอย่างแท้จริงได้ ดังนั้นท่านสามารถยื่นขอฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ จำกัดเวลาสูงสุดคือ 3,000 ชั่วโมง หน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรมนี้

ผู้ย้ายถิ่นฐานรายใดที่ต้องการได้รับใบอนุญาตตั้งถิ่นฐาน (ใบอนุญาตผู้พำนักถาวร) หรือได้รับสัญชาตินอร์เวย์จะต้องสามารถยื่นแสดงเอกสารยืนยันว่าตนเองผ่านการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ภาคบังคับเป็นเวลา 300 ชั่วโมงแล้ว หรือแสดงหลักฐานยืนยันอื่นว่าทักษะภาษานอร์เวย์ของตนเองดีเพียงพอ

ผู้ย้ายถิ่นฐานบางคนสามารถรับการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ได้ฟรี บางคนอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้เงื่อนไขในการเรียนรู้ภาษานอร์เวย์มีผลบังคับใช้กับทุกคน แผนงานนี้ใช้กับผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 67 ปี ผู้ที่มีอายุระหว่าง 55 ถึง 67 ปีสามารถเข้าฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ได้หากต้องการ แต่ไม่ถือเป็นเงื่อนไขบังคับว่าจะต้องเข้าฝึกอบรมจนครบกำหนด

ผู้ย้ายถิ่นฐานจะต้องใช้สิทธิ์ของตนและปฏิบัติตามหน้าที่ในการเข้าฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ 300 ชั่วโมงภายในระยะเวลา 3 ปี การฝึกอบรมภาคบังคับจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 5 ปีหลังจากเดินทางเข้ามาในนอร์เวย์

กลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิและหน้าที่ในการเข้าฝึกอบรมภาษานอร์เวย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย:

 • ผู้ที่ได้รับสถานะผู้ลี้ภัย
 • ผู้ลี้ภัยเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม่
 • ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผู้พำนักตามหลักมนุษยธรรม
 • ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตามแผน
 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายถิ่นฐานเพื่อรวมญาติกับบุคคลในกลุ่มที่กล่าวไปข้างต้น
 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายถิ่นฐานเพื่อรวมญาติกับประชากรนอร์เวย์หรือประชากรในประเทศแถบนอร์ดิก

กลุ่มคนเหล่านี้มีหน้าที่ในการเข้าฝึกอบรมภาษานอร์เวย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คนเหล่านี้หรือนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม:

 • ผู้ย้ายถิ่นฐานที่เดินทางมาที่นี่เพื่อทำงานจากประเทศอื่น ๆ นอกเขต EFTA/EEA
 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ย้ายถิ่นฐานเพื่อรวมญาติกับบุคคลในกลุ่มที่กล่าวไปข้างต้น

ผู้ย้ายถิ่นฐานบางกลุ่มไม่มีสิทธิและหน้าที่ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้คนเหล่านี้สามารถสมัครเข้าเรียนภาษานอร์เวย์โดยชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเองได้ กลุ่มคนเหล่านี้ได้แก่:

 • ผู้ที่เดินทางมานอร์เวย์เพื่อศึกษาต่อ
 • พี่เลี้ยงและบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้พำนักได้ชั่วคราว
 • ประชากรของประเทศในกลุ่มนอร์ดิก
 • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพำนักตามเงื่อนไข EFTA/EEA

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการด้านความแปลกแยกและการประสานสัมพันธ์ (IMDI)

ทำไมหน่วยงานของรัฐจึงเห็นว่าผู้ย้ายถิ่นฐานควรผ่านการฝึกอบรมภาษานอร์เวย์ 300 ชั่วโมงก่อนได้รับใบอนุญาตตั้งถิ่นฐาน

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no