Intro
Thai • ภาษาไทย

การฝึกอบรมภาษานอร์เวย์: แนวทางสามแนวทาง

การฝึกอบรมภาษานอร์เวย์สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด หลักสูตรนี้กำหนดขึ้นโดยสภา Storting ซึ่งกำหนดหัวข้อต่าง ๆ ที่จะต้องสอนและเป้าหมายการเรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมจะต้องทำความรู้จัก เป้าหมายหลักของการฝึกอบรมคือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ภาษานอร์เวย์และมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมนอร์เวย์

ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกแผนการฝึกอบรมได้จากสามแนวทาง ขึ้นอยู่กับภาษาถิ่นกําเนิดและการศึกษาที่ได้รับมาก่อน ผู้เข้าร่วมสามารถเปลี่ยนแผนการเรียนรู้จากแผนหนึ่งไปอีกแผนหนึ่งได้ระหว่างการฝึกอบรม เป้าหมายคือเพื่อให้เข้าใจภาษานอร์เวย์ทั้งในการพูดและเขียน รวมทั้งสามารถพูดและเขียนภาษานอร์เวย์ได้

แนวทางที่ 1

แนวทางนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีความรู้น้อยหรือไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อน ผู้เข้าร่วมบางรายไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนังสือในภาษาถิ่นกําเนิดของตัวเองได้

แนวทางที่ 2

แนวทางนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีการศึกษาอยู่บ้าง

แนวทางที่ 3

แนวทางนี้เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีการศึกษาสูง หลายคนอาจมีคุณสมบัติในระดับสูง

หลังผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการทดสอบ ทั้งนี้จะมีการทดสอบอยู่สี่ส่วนตามระดับความยากง่ายแตกต่างกัน แบบทดสอบภาษานอร์เวย์ 1 แบบทดสอบภาษานอร์เวย์ 2 แบบทดสอบภาษานอร์เวย์ 3 แบบทดสอบภาษานอร์เวย์ 4

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของ VOX

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no