Intro
Thai • ภาษาไทย

การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น

©Jeff Cadge/Getty Images©Jeff Cadge/Getty Images

การศึกษาภาคบังคับในนอร์เวย์ใช้เวลา 10 ปี เด็ก ๆ เริ่มเข้าเรียนในปีที่อายุย่างเข้า 6 ขวบ การศึกษาภาคบังคับแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่

 • ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึง 7
 • ระดับมัธยมต้น ปีที่ 8 ถึง 10

โรงเรียนประถมศึกษา

ในปีที่ 1 ถึง 4 การเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็นการศึกษาในชั้นเนอร์สเซอรี่และชั้นเรียนปกติ เป้าหมายของการศึกษาก็เพื่อให้เด็ก ๆ เกิดความคิด และความอยากรู้อยากเห็นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านทางการเล่นกับเพื่อน ๆ ร่วมชั้นเรียน การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสาระการเรียนรู้ ในปีที่ 4 การเรียนการสอนจะมีโครงสร้างตามประเภทวิชาที่ค่อนข้างชัดเจน

ในปีที่ 5 ถึง 7 วิชาที่เรียนจะมีการจำแนกไว้อย่างชัดเจนมากขึ้น การเรียนการสอนที่จัดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและแนวคิดของนักเรียน ความตั้งใจคือเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถมีจินตนาการและสามารถคิดวิเคราะห์ได้เอง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ

โรงเรียนมัธยมต้น

ในปีที่ 8 ถึง 10 จะเน้นย้ำด้านวิชาการมากขึ้น และมีการให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เป้าหมายคือเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีอิสระทางความคิดและสามารถจดจ่อรวมทั้งทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ นักเรียนจะถูกประเมินผลการเรียนรู้ในระดับมัธยมต้น 6 คือระดับคะแนนสูงสุด 1 คือระดับคะแนนต่ำสุด

วิชาที่สอนในระดับประถมและมัธยมต้น

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อวิชาที่นักเรียนในชั้นเรียนระดับประถมและมัธยมตอนต้นในนอร์เวย์เรียน

 • ความรู้เกี่ยวกับคริสเตียน ศาสนาและการศึกษาด้านศีลธรรม (KRL)
 • ภาษานอร์เวย์
 • คณิตศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • ศิลปะและงานฝีมือ
 • ธรรมชาติศึกษา
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ 3
 • ดนตรี
 • อาหารและสุขภาพ
 • พละศึกษา
 • วิชาเลือก
 • กิจกรรมกลุ่มและสภานักเรียน
 • กิจกรรมอิสระ

เวลาส่วนใหญ่จะใช้ในการเรียนภาษานอร์เวย์ รองลงมาคือคณิตศาสตร์

ในช่วงปีแรกของการศึกษาระดับประถมศึกษา การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านการทำกิจกรรม คุณคิดว่าเป็นเพราะอะไร คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

ความรู้เกี่ยวกับคริสเตียน ศาสนาและการศึกษาด้านศีลธรรม (KRL) เป็นการศึกษาภาคบังคับสำหรับนักเรียนทุกคน คุณมีความคิดเห็นอย่างไร

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no