Intro
Thai • ภาษาไทย

การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาหากยังไม่ได้เรียนจบระดับชั้นเหล่านี้ การศึกษาในระดับนี้ไม่มีค่าเล่าเรียน แต่นักเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าหนังสือและสื่อการเรียนรู้เอง

การศึกษาระดับประถมและมัธยมต้นสำหรับผู้ใหญ่ครอบคลุมวิชาที่ต้องเขียนต่อไปนี้

  • ภาษานอร์เวย์
  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์

นอกจากนี้นักเรียนยังต้องเลือกวิชาพูดสองวิชาจากวิชาเลือกต่อไปนี้

  • สังคมศึกษา
  • ธรรมชาติศึกษา
  • ความรู้เกี่ยวกับคริสเตียน ศาสนาและการศึกษาด้านศีลธรรม (KRL)

หน่วยงานท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลด้านการจัดการศึกษาระดับประถมและมัธยมต้นสำหรับผู้ใหญ่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานท้องถิ่นของคุณ

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no