Intro
Thai • ภาษาไทย

การรับรองคุณสมบัติจากต่างประเทศและคุณสมบัติทางวิชาชีพ

ผู้ย้ายถิ่นฐานหลายคนที่เดินทางมายังนอร์เวย์ได้รับคุณสมบัติหรือประสบการณ์การทำงานในประเทศอื่น หากคุณมีคุณสมบัติจากประเทศอื่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณสมบัติดังกล่าวสามารถใช้เพื่อรับการประเมินได้หรือไม่ การรับรองคุณสมบัติอาจพิจารณาให้ในบางส่วนเท่านั้น หมายความว่าคุณอาจต้องศึกษาเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญคือคุณต้องรับการประเมินคุณสมบัติโดยเร็วที่สุดเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานาน มีหน่วยงานหลายแห่งที่รับผิดชอบในการประเมินคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งนี้ NOKUT (หน่วยงานรับประกันคุณภาพด้านการศึกษาของนอร์เวย์) สามารถส่งต่อเอกสารของคุณไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมได้ คุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดที่คุณมีอาจได้รับการรับรอง รวมทั้งคุณสามารถเข้าศึกษาต่อในนอร์เวย์เพิ่มเติมได้หากจำเป็น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองคุณสมบัติจากต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ NOKUT

หากคุณมีประสบการณ์การทำงาน คุณสามารถรับการทดสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพได้ การทดสอบด้านวิชาชีพช่วยให้ผู้ใหญ่สามารถแสดงทักษะและความรู้ของตนในสาขาวิชาชีพที่ตนเองถนัด ภูมิหลัง คุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน ทักษะด้านภาษา และเป้าหมายส่วนตัวเป็นองค์ประกอบในการประเมิน คนที่ต้องการเข้ารับการทดสอบด้านวิชาชีพจะต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตน ภายหลังการทดสอบ คุณอาจได้รับคำแนะนำให้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ ที่ยังขาดความรู้เพื่อรับใบรับรองฝีมือทางวิชาชีพ นอกจากนี้คุณยังสามารถรับเอกสารรับรองสาขาวิชาชีพที่คุณมีความถนัดเป็นพิเศษได้

มีหลักเกณฑ์หลายอย่างในการพิจารณาว่าบุคคลใดมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณสมบัติอย่างไม่เป็นทางการและการทดสอบทางวิชาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานท้องถิ่น สำนักงาน Aetat หรือสำนักงานหลักประกันแห่งชาติ

การทดสอบทางวิชาชีพเป็นช่องทางโอกาสสำหรับคุณหรือไม่

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no