Intro
Thai • ภาษาไทย

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐ

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐคือธนาคารของรัฐที่ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษา สำนักงานใหญ่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐอยู่ในนคร Oslo ทั้งนี้ยังมีสำนักงานสาขาใน Stavanger, Bergen, Ørsta, Trondheim และ Tromsø

แง่คิดเบื้องหลังกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐคือให้ทุกคนที่ต้องการสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้รับโอกาสนั้น ๆ โอกาสในการศึกษาต่อควรจะมีอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานที่ อายุ เพศ ฐานทางการเงินและทางสังคม กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1947

แม้ว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในนอร์เวย์จะไม่มีค่าเล่าเรียน แต่นักศึกษาจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ นอกจากนี้ค่าตำราและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ก็ต้องจัดซื้อด้วยตัวเอง รวมทั้งที่อยู่ อาหารและเสื้อผ้า นักศึกษาหลายคนทำงานล่วงเวลาขณะเรียน ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐ

หลังจากนักศึกษาสอบผ่าน ส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมจะถูกแปลงเป็นเงินให้เปล่า ซึ่งหมายถึงผู้กู้ไม่ต้องใช้เงินคืนในส่วนนี้

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 740,000 ราย ในช่วงปี 2003-2004 ลูกค้า 263,000 รายได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินจากหน่วยงาน โดยมีจำนวนเงินกู้ยืมเท่ากับ 9,700 ล้าน NOK ลูกค้ากลุ่มเดียวกันนี้ได้รับเงินให้เปล่าระหว่างช่วงเวลานี้เป็นจำนวนถึง 6,400 ล้าน NOK

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินกู้นักศึกษาได้ที่เว็บไซต์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no