Intro
Thai • ภาษาไทย

ประวัติโดยย่อเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศนอร์เวย์

©J.W. Cappelens arkiv©J.W. Cappelens arkiv

ชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านเขียนได้จนกระทั่งช่วงกลางศตวรรษที่ 18 มีคนจำนวนน้อยที่สามารถอ่านออกเขียนได้

คริสตจักรเห็นความสำคัญของประชากรในการอ่านเขียนเพื่อให้สามารถอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ ดังนั้นในปี 1739 นอร์เวย์จึงออกกฎหมายการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรก ที่โรงเรียน เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การอ่านและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของชาวคริสเตียน ในปี 1827 วิชาการเขียน คณิตศาสตร์และการขับร้องเริ่มเปิดสอนขึ้น เด็ก ๆ สามารถไปโรงเรียนในแต่ละปีเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น เด็ก ๆ ในเมืองไปโรงเรียนมากกว่าเด็ก ๆ ในชนบท เด็ก ๆ เริ่มเข้าเรียนเมื่ออายุได้ 7 ปีและเรียนจบเมื่ออายุประมาณ 14 ปี (รวมทั้งรับการรับรองจากคริสตจักร)

ในปี 1936 รัฐบาลประกาศการศึกษาภาคบังคับระยะเวลา 7 ปี อย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษายังไม่เท่าเทียมกันทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น เด็กผู้ชายเรียนคณิตศาสตร์มากกว่าเด็กผู้หญิง และเด็กผู้หญิงต้องเรียนรู้การดูแลบ้านและทำอาหาร

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (1939-1945) แง่คิดเรื่องความเท่าเทียมกันเกิดขึ้นอย่างเด่นชัดในสังคมนอร์เวย์ ซึ่งมีผลต่อระบบการศึกษาด้วย เด็ก ๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการศึกษาในระดับที่เท่าเทียมกัน จะต้องไม่มีความแตกต่างระหว่างเด็กที่มีฐานะกับเด็กที่ยากจน ทั้งเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงควรได้รับการศึกษาในลักษณะเดียวกัน พื้นที่การอยู่อาศัยไม่ควรเป็นปัจจัยในการได้รับการศึกษาที่แตกต่างกัน

ในปี 1969 ระบบการศึกษาภาคบังคับถูกขยายเวลาเป็น 9 ปี และในปี 1997 ถูกขยายต่ออีกเป็น 10 ปีโดยมีผลใช้บังคับกับทุกคน

©Olav Olsen/Scanpix©Olav Olsen/Scanpix

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no