Intro
Thai • ภาษาไทย

NAV (องค์กรการจัดหางานและสวัสดิการของนอร์เวย์)

หน้าที่หลักของ NAV คือช่วยเหลือผู้หางานในการหางานทำให้ได้โดยเร็วที่สุด NAV ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหางานและติดตามผลเพื่อให้คำแนะนำ นอกจากนี้ Aetat ยังทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้หางานในการเตรียมพร้อมคุณสมบัติของตนเอง

NAV มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับตลาดแรงงานในนอร์เวย์ NAV ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนายจ้าง เจ้าหน้าที่และองค์กรต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาการว่างงาน

ข้อมูล

หน้าที่ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ NAV คือช่วยผู้หางานในการหางานทำโดยหน่วยงานทำหน้าที่เป็นคนกลาง โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานต่าง ๆ แก่ผู้หางาน ดูโฆษณาตำแหน่งงานได้ที่เว็บไซต์ของ NAV

การรับพิจารณาคุณสมบัติ

ผู้หางานที่ต้องการความช่วยเหลือในการหางานสามารถรับการฝึกอบรมวิชาชีพและคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ผ่านทางหลักสูตรและการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

NAV Intro

NAV Intro เป็นหน่วยงานพิเศษที่มีหน้าที่หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หางานที่อยู่ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐาน NAV Intro มีสำนักงานอยู่ใน Oslo, Bergen, Kristiansand และ Trondheim หน้าที่ของ NAV Intro คือให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งเพื่อจัดหาบริการให้แก่ผู้หางานในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐาน

NAV Intro สามารถให้ความช่วยเหลือด้าน

  • คำแนะนำในการสัมภาษณ์
  • การทดสอบทางภาษา
  • การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
  • หลักสูตรที่ปรับให้เหมาะสมกับผู้หางานที่อยู่ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐาน

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no