Intro
Thai • ภาษาไทย

สหภาพแรงงาน

©John Petter Reinertsen/Samfoto©John Petter Reinertsen/Samfoto

LO

ในช่วงศตวรรษที่ 19 และในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 ความเป็นอยู่ของคนงานหลายคนค่อนข้างยากลำบาก จำนวนชั่วโมงทำงานมีความยาวนาน ค่าจ้างต่ำ และหลายคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ทุกคนไม่สามารถบ่นว่าได้เนื่องจากต้องการงานทำ

คนงานเริ่มมีการจัดตั้งสหภาพการค้ากันขึ้นทีละเล็กละน้อย โดยคาดหวังว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นได้หากมีการรวมตัวกันอย่างจริงจัง สหภาพการค้าแห่งแรกก่อตั้งขึ้นในปี 1870

สหภาพการค้ามีความสำคัญต่อสังคมนอร์เวย์มาก เนื่องจากต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้ทุกคนได้รับผลประโยชน์ในกรณีเจ็บป่วยหรือว่างงาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้ความมั่นใจว่าคนงานจะได้รับวันหยุดพักผ่อนและมีจำนวนชั่วโมงการทำงานที่สั้นลง

หน้าที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันของสหภาพการค้าคือการต่อรองกับนายจ้างเรื่องค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ สิทธิเหล่านี้ได้แก่จำนวนชั่วโมงทำงาน วันหยุดพัก สิทธิในการรับการฝึกวิชาชีพ ฯลฯ

เมื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพการค้า จะถือว่าเราอยู่ในโครงสร้าง หน้าที่ของเราคือปันส่วนหนึ่งของค่าจ้างให้แก่สหภาพในจำนวนเล็กน้อยทุกเดือน โดยเรียกว่าเป็นเงินสนับสนุนสหภาพการค้า ปัจจุบันลูกจ้างประมาณ 60% ในนอร์เวย์อยู่ในโครงสร้างดังกล่าว

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no