Intro
Thai • ภาษาไทย

การหยุดงาน

กรณีเจ็บป่วย

เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
คุณสามารถหยุดพักโดยไม่ต้องไปทำงานและจะยังได้รับค่าจ้างเต็มจำนวน นายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้กับคุณในช่วง 16 วันแรก หลังจากนั้นสำนักงานหลักประกันแห่งชาติจะเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้กับคุณ ซึ่งเรียกว่าระยะ 16 วันของนายจ้าง

คุณจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบกรณีหยุดงานในวันแรกที่หยุดงาน หากคุณหยุดงานเนื่องจากป่วย จะต้องมีเอกสารรับรองทุกครั้ง จัดทำเอกสารนี้ได้ด้วยตัวเองหรือให้แพทย์ออกใบรับรอง

นอกจากนี้คุณยังได้รับสิทธิ์ในการหยุดพักงานหากลูกป่วยเช่นกัน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือคู่มือของ Intro หัวข้อที่ 5 การทำงาน ชีวิตการทำงานและตลาดแรงงาน

หนังสือรับรองที่จัดทำเอง

หนังสือรับรองจัดทำเองหมายถึงเอกสารที่คุณจัดทำขึ้นเมื่อป่วย โดยไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ คุณเป็นผู้ไตร่ตรองเองว่าตนเองป่วยจนไม่สามารถไปทำงานได้หรือไม่ ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับความถี่และระยะเวลาที่สามารถใช้การรับรองตนเองได้

หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการรับรองตัวเองได้แก่

 • ห้ามทำใบรับรองตนเองเกินกว่าสี่ใบในช่วงเวลา 12 เดือน
 • ใบรับรองตนเองสามารถใช้ได้ตั้งแต่ หนึ่ง สองหรือสามวันหยุดพัก โดยนับรวมวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย
 • หากคุณหยุดงานตั้งแต่ครึ่งวันขึ้นไป จะต้องทำใบรับรองตนเอง
 • หลังการใช้ใบรับรองตนเองไปแล้ว จะต้องรอให้ผ่านไปอีก 16 วันจึงจะใช้ใบรับรองตนเองได้อีก
 • หลังจากใช้ใบรับรองแพทย์แล้ว จะต้องรอให้ผ่านไปอีก 16 วันจึงจะสามารถใช้ใบรับรองตนเองได้
 • ห้ามใช้ใบรับรองตนเองในช่วงแปดสัปดาห์แรกของการเริ่มงานในที่ใหม่
 • คุณจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบว่าตนเองป่วยในวันแรกที่หยุดพัก
 • และจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบรับรองตนเองในวันแรกที่กลับเข้าทำงาน

ใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์คือเอกสารที่แพทย์ออกเพื่อรับรองว่าคุณป่วย แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยว่าคุณป่วยเกินกว่าที่จะไปทำงานได้ ทั้งนี้มีหลักเกณฑ์กำหนดเกี่ยวกับความถี่และระยะเวลาที่สามารถใช้ใบรับรองแพทย์

การหยุดงาน

หากคุณต้องการพักงานด้วยเหตุผลอื่นนอกจากการป่วยของลูก คุณจะต้องขออนุญาตการหยุดงานดังกล่าว คุณไม่มีสิทธิ์หยุดงานตามใจชอบ นายจ้างเป็นผู้วินิจฉัยว่าคุณสามารถหยุดงานได้เป็นเวลานานเท่าใด

คุณอาจได้รับอนุญาตให้หยุดงานโดยได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างของคุณ หลักเกณฑ์เรื่องการลาหยุดในที่ทำงานแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน

เหตุผลบางประการในการขอหยุดงาน

 • ญาติป่วยหรือเสียชีวิต
 • พาลูกไปโรงเรียนเป็นครั้งแรก
 • เข้าร่วมงานและวัดหยุดทางศาสนา
 • นัดหมายกับแพทย์ หมอฟัน นักกายภาพบำบัด
 • แต่งงาน
 • ย้ายบ้าน

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no