Intro
Thai • ภาษาไทย

การมีบ้านเป็นของตัวเอง

74% ของครัวเรือนในนอร์เวย์มีบ้านเป็นของตนเอง

การมีบ้านเป็นของตนเองสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน แนวทางที่เด่นชัดสองแนวทางคือ

  • ทรัพย์สินครอบครองโดยสมบูรณ์
  • ทรัพย์สินครอบครองผ่านสหกรณ์การเคหะ

การครอบครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์

วิธีการเป็นเจ้าของบ้านที่เห็นกันอยู่ทั่วไปคือการครอบครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เราจะต้องหาเงินเองหากต้องการซื้อบ้านโดยครอบครองกรรมสิทธิ์แบบสมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่จะอาศัยเงินกู้จากธนาคาร ทั้งนี้คุณจะต้องมีเงินสะสมไว้เองส่วนหนึ่ง

อสังหาริมทรัพย์แบบกรรมสิทธิ์ครอบครองสมบูรณ์มีอยู่หลายประเภท ที่เด่น ๆ สองประเภทได้แก่

  • อสังหาริมทรัพย์ครอบครองโดยสมบูรณ์ เช่น บ้านเดี่ยว
  • อสังหาริมทรัพย์ที่ครอบครองร่วม เช่น แฟลตหรือทาวน์เฮาส์

ในกรณีที่เราอาศัยอยู่ในบ้านที่เราเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ เรามีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับบ้าน ไม่ว่าจะด้านการเงินและการบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าประกันภัยและค่าธรรมเนียมของภาครัฐ (ค่าน้ำ ค่าเก็บขยะ ฯลฯ) จะถูกส่งไปยังเจ้าของบ้านโดยตรง

ในกรณีที่เราอาศัยอยู่ในบ้านที่ครอบครองร่วม เราเป็นเจ้าของเฉพาะแฟลตในส่วนของเรา โดยที่ดินเป็นส่วนครอบครองร่วมกับเจ้าของร่วมรายอื่น ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บ เช่น ค่าประกันภัยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการอาคาร จากนั้นจึงหารแบ่งค่าใช้จ่ายตามส่วนของเจ้าของ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เรียกว่าค่าบริการ ค่าบริการมักคำนวณตามขนาดของส่วนที่ครอบครอง ซึ่งหมายความว่าส่วนการครอบครองที่เล็กกว่าก็จะมีค่าบริการรายเดือนน้อยกว่า แต่ไม่มีหนี้ร่วมกับสมาคมผู้อยู่อาศัย

สหกรณ์การเคหะ

ในกรณีของสหกรณ์การเคหะ อาคาร (แฟลต ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด บ้านเดี่ยว) จะถูกครอบครองโดยสหกรณ์ เมื่อเราซื้อบ้านในสหกรณ์การเคหะ สิ่งที่เราได้คือหุ้นส่วนในสหกรณ์พร้อมทั้งสิทธิ์ในการอาศัยอยู่ในสหกรณ์การเคหะ

สหกรณ์การเคหะมีอยู่สองประเภทได้แก่

  • สหกรณ์การเคหะที่ผูกพันกับสหกรณ์การก่อสร้าง
  • สหกรณ์การเคหะอิสระ

ในกรณีที่เราซื้อบ้านในสหกรณ์การเคหะ หมายถึงเราซื้อหุ้นส่วนในสหกรณ์ (จ่ายค่าเบี้ย) เราต้องหาเงินจ่ายค่าหุ้นส่วนนี้เอง สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าค่าหุ้นเป็นเพียงราคาส่วนหนึ่งของบ้านเท่านั้น หนี้สินร่วมของสหกรณ์การเคหะจะถูกนำไปคำนวณในราคาจริงด้วย

ค่าบริการสำหรับแฟลตสหกรณ์การเคหะมักจะสูงกว่าสิทธิครอบครองในสมาคมผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้เนื่องจากค่าบริการของสหกรณ์การเคหะครอบคลุมดอกเบี้ยและเงินต้นที่สหกรณ์การเคหะเป็นหนี้ร่วม รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ค่าประกันภัย ค่าไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ส่วนกลาง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no