Intro
Thai • ภาษาไทย

งบประมาณ

งบประมาณประกอบด้วยรายได้และรายจ่ายในช่วงเวลาหนึ่ง ครอบครัวและบริษัทล้วนต้องจัดทำงบประมาณ หลายครอบครัวทำงบประมาณประจำเดือนไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายได้ง่าย

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของงบประมาณรายจ่ายในครอบครัว

มกราคม 2006

รายรับรายจ่าย
จ่าย Laila15.000เงินกู้ 7.500
จ่าย Karim15.000ค่า่งวดรถ 2.800
ผลประโยชน์ช่วยเหลือสำหรับเด็ก970เงินกู้เพื่อการศึกษา1.500
ค่าเรียนเนอร์สเซอรี่2.500
ค่าใช้จ่ายของรัฐ 1.000
ค่าไฟ1.200
ค่าน้ำมัน1.300
ค่าบัตรรถ750
ค่าประกันภัย 1.000
หนังสือพิมพ์400
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ300
อาหาร4.000
โทรศัพท์ 1.000
เสื้อผ้า1.000
กิจกรรมพักผ่อนวันหยุด 3.000
เงินเก็บ1.500
รวมรายรับ30.970รวมรายจ่าย 30.750

สนทนาเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของ Karim กับ Laila

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no