Intro
Thai • ภาษาไทย

ผลประโยชน์เลี้ยงดูสำหรับเด็ก

ครอบครัวที่มีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับผลประโยชน์ช่วยเหลือบุตรจากรัฐ ผลประโยชน์สำหรับเด็กจะจ่ายให้ตอนสิ้นเดือนของทุกเดือน โดยไม่ต้องเสียภาษี ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์เลี้ยงดูเด็กในจำนวนที่เท่ากันไม่ว่าครอบครัวจะมีรายรับเท่าใดก็ตาม

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าผลประโยชน์เลี้ยงดูเด็กคือเงินของพ่อแม่ไม่ใช่ของเด็ก ผลประโยชน์ดังกล่าวจ่ายให้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวในส่วนของการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ค่าเสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น

หลักเกณฑ์โดยทั่วไปเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์เลี้ยงดูเด็กคือ ผู้รับจะต้องเป็นผู้พำนักในประเทศนอร์เวย์ ตามหลักเกณฑ์หากเด็กอาศัยอยู่นอกประเทศนอร์เวย์เป็นเวลาเกินกว่า 12 เดือน ครอบครัวจะเสียสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์เลี้ยงดูเด็ก ผลประโยชน์เลี้ยงดูเด็กสามารถจ่ายให้แก่เด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบ EEA นอกเหนือจากประเทศนอร์เวย์ หากพ่อแม่คนใดคนหนึ่งทำงานในประเทศนอร์เวย์

อัตราการช่วยเหลือด้านล่างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2007 เพื่อแจ้งให้ทราบว่าแต่ละครอบครัวจะได้รับผลประโยชน์ต่อเดือนเป็นจำนวนเท่าใด

  • อัตราทั่วไปคือ 970 NOK
  • ในกรณีที่เด็กอาศัยอยู่ใน Finnmark และหน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งใน Nord-Troms อัตราการช่วยเหลือจะสูงกว่านี้ อัตราเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมคือ 320 NOK
  • คนที่เลี้ยงดูบุตรเพียงคนเดียวอาจได้รับผลประโยชน์เลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติม ซึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์เลี้ยงดูบุตรมากกว่าจำนวนบุตรที่แท้จริงหนึ่งคน คนที่เลี้ยงดูบุตรตามลำพังยังได้รับผลประโยชน์เลี้ยงดูบุตรเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยในกรณีที่เด็กมีอายุระหว่าง 0 ถึง 3 ปี (จำนวนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมคือ 660 NOK ต่อเดือน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์เลี้ยงดูบุตรได้จากเว็บไซต์ของ NAV

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no