Intro
Thai • ภาษาไทย

ผลประโยชน์เป็นเงินสด

พ่อแม่ที่มีบุตรอายุระหว่าง 1 ถึง 3 ปีสามารถรับผลประโยชน์ช่วยเหลือเป็นเงินสดจากรัฐ ครอบครัวที่จะรับผลประโยชน์เป็นเงินสด เด็กจะต้องไม่ได้รับบริการเนอร์สเซอรี่เต็มเวลาที่รัฐจัดให้ หากเด็กรับบริการเนอร์สเซอรี่บางส่วน ครอบครัวสามารถรับผลประโยชน์เงินสดบางส่วนได้ ระยะเวลาที่เด็กสามารถรับบริการเนอร์สเซอรี่เป็นเกณฑ์พิจารณาจำนวนเงินสดช่วยเหลือที่จ่ายให้ โดยไม่มีผลประโยชน์เพิ่มเติมหากเด็กรับบริการเนอร์สเซอรี่เป็นเวลาน้อยกว่าที่กำหนดให้

ผลประโยชน์ช่วยเหลือเป็นเงินสดจะจ่ายให้ทุกเดือน โดยไม่ต้องนำมาคำนวณภาษี

หลักเกณฑ์ทั่วไปคือเด็กที่ต้องการรับผลประโยชน์ช่วยเหลือเป็นเงินสดจะต้องเป็นผู้พำนักในนอร์เวย์ ผลประโยชน์ช่วยเหลือเป็นเงินสดยังสามารถจ่ายให้แก่เด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศแถบ EEA นอกเหนือจากประเทศนอร์เวย์ หากพ่อแม่คนใดคนหนึ่งทำงานในประเทศนอร์เวย์

ผลประโยชน์ช่วยเหลือเงินสดสามารถจ่ายให้ทันทีเมื่อเด็กอายุครบ 1 ขวบ หรือนับตั้งแต่เดือนแรกหลังจากเด็กไม่ได้รับบริการเนอร์สเซอรี่อีก

หากเด็กรับบริการเนอร์สเซอรี่บางส่วนหรือเต็มเวลา ครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้สำนักงานหลักประกันแห่งชาติทราบ

รายการต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2007

เวลาในการรับบริการเนอร์สเซอรี่ต่อสัปดาห์ตามที่ตกลง

ผลประโยชน์เงินสดต่อเดือน
0 ชั่วโมง 3.303 NOK
1 – 8 ชั่วโมง2.642 NOK
9 – 16 ชั่วโมง1.982 NOK
17 – 24 ชั่วโมง1.321 NOK
25 – 32 ชั่วโมง661NOK
33 ชั่วโมงหรือมากกว่านี้0 NOK

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์เงินสดได้จากเว็บไซต์ของ NAV

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no