Intro
Thai • ภาษาไทย

ชาวซามี

©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto©Trym Ivar Bergsmo/Samfoto

ชาวซามีเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และรัสเซียมาเป็นเวลายาวนาน ชนพื้นเมืองคือกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศมายาวนานที่สุด

ประชากรชาวซามีคาดว่ามีอยู่ประมาณ 100,000 คน และ 40,000 – 50,000 คนในจำนวนนี้อาศัยอยู่ในนอร์เวย์

ชาวซามีมีภาษาเป็นของตนเอง เรียกว่าภาษาซามี ภาษาซามีมีภาษาถิ่นอยู่หลายสำเนียงและบางส่วนเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกันได้ ชาวซามีมีวัฒนธรรมและศาสนาเป็นของตนเอง ทั้งนี้ชาวซามีส่วนใหญ่ปัจจุบันเป็นชาวคริสต์ ชาวซามีมีวัฒนธรรมดนตรีเป็นของตนเอง คนส่วนใหญ่รู้จักวัฒนธรรมดนตรีของชาวซามีในนามว่า Joik ซึ่งการ Joik คือการผสมผสานระหว่างการร้องและการใช้เสียงเป็นเครื่องดนตรี

ชาวซามีในยุคแรกดำรงชีวิตโดยการล่าสัตว์และตกปลา ชาวซามีมักมีฝูงกวางเรนเดียร์ที่เลี้ยงดูกันในแถบที่ราบทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ในปัจจุบันประมาณ 10% ของชาวซามีดำรงชีวิตโดยการเลี้ยงกวางเรนเดียร์ คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่น

ชาวซามีส่วนมากอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ อย่างไรก็ตาม Oslo เป็นเขตเทศบาลที่มีประชากรชาวซามีอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

ในปี 1989 ได้มีการจัดตั้งสภาของชาวซามีขึ้นในนอร์เวย์เป็นครั้งแรก สภาซามีจะประกอบไปด้วยผู้แทนราษฎรที่เลือกขึ้นโดยประชาชนของตนเอง สภาซามีจะทำหน้าที่ดูแลหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม และการศึกษาของชาวซามี เป็นต้น

ชาวซามีมีสถานะเป็นคนพื้นเมือง สนทนาเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับคนพื้นเมืองในที่ต่าง ๆ ของโลก

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no