Intro
Thai • ภาษาไทย

Gülcan Özalp

ครูที่โรงเรียน Fjell ใน Drammen

อะไรคือสิ่งสำคัญที่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับในนอร์เวย์

สิ่งสำคัญคือทุกคนจำเป็นต้องรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบการศึกษา ยกตัวอย่างเช่น เราต้องรู้ว่าเด็ก ๆ จะต้องนำอาหารกลางวันมาด้วย หรือสามารถซื้อนมและผลไม้ได้ที่โรงเรียน รวมทั้งเด็กนักเรียนในนอร์เวย์ไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ นอกจากนี้ยังต้องรู้ว่าจะนำลูกไปลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดเรียนได้อย่างไร

สิ่งสำคัญคือพ่อแม่จะต้องเข้าใจระบบการศึกษาในนอร์เวย์และความคาดหวังของโรงเรียน โรงเรียนในนอร์เวย์อาจแตกต่างจากโรงเรียนที่คนเหล่านี้คุ้นเคย ดังนั้นพ่อแม่จำเป็นต้องเข้าใจเป้าหมายและวิธีการสอนของโรงเรียน

โรงเรียนคาดหวังอะไรจากผู้ปกครอง

สิ่งสำคัญอันดับแรกและอันดับหนึ่งคือผู้ปกครองจะต้องให้ความใส่ใจในการศึกษาของเด็ก เนื่องจากไม่มีการวัดผลคะแนนในระดับประถม และไม่มีใครต้องเรียนซ้ำชั้น พ่อแม่บางคนจึงคิดว่าการเรียนของลูกที่โรงเรียนไม่สำคัญมากนัก แง่คิดเช่นนี้อาจถูกถ่ายทอดและส่งผลต่อทัศนคติของเด็ก พ่อแม่จะต้องแสดงให้ลูก ๆ เห็นว่าโรงเรียนมีความสำคัญ

พ่อแม่จะต้องให้ความมั่นใจว่าเด็กรับผิดชอบการบ้านของตน พ่อแม่สามารถฟังการบ้านแบบอ่านของลูกได้ แม้ว่าเด็กจะไม่เข้าใจทุกอย่างที่อ่านก็ตาม นอกจากนี้พ่อแม่ยังมีหน้าที่ดูแลให้เด็กพักผ่อนอย่างเพียงพอเมื่อต้องเข้าเรียน

การให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญ โรงเรียนคาดหวังให้พ่อแม่มาร่วมประชุมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเด็ก ๆ แต่ยังมีอย่างอื่นที่โรงเรียนคาดหวังเช่นกัน โรงเรียนคาดหวังให้ผู้ปกครองใส่ใจในการเรียนของเด็กแต่ละระดับและเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง โดยสามารถมีส่วนร่วมในโรงเรียน หรือมีส่วนร่วมในคณะทำงานผู้ปกครองได้ (FAU) ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้พ่อแม่สามารถมั่นใจได้ว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการดูแลบุตรของตน พ่อแม่จะต้องให้โอกาสลูกในการพูดคุยกับเด็กคนอื่น ๆ ที่ใช้ภาษานอร์เวย์ ทักษะภาษานอร์เวย์ของเด็กจะต้องได้รับการส่งเสริมอยู่เสมอ แต่ไม่ได้หมายว่าความผู้ปกครองจะต้องเลิกใช้ภาษาดั้งเดิมของตนเอง พ่อแม่สามารถพูดภาษาถิ่นกับลูก ๆ ได้หากรู้สึกสะดวกใจมากกว่า และควรอ่านหนังสือ เล่าเรื่อง ร้องเพลงหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นของตนเองที่มีปฏิบัติในประเทศเดิม สิ่งสำคัญคือพ่อแม่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ลูก ๆ ให้การยอมรับนับถือ ซึ่งในบางครั้งสามารถทำได้โดยการ “เป็นตัวของตัวเอง” โดยการใช้ภาษาถิ่นเกิด เด็ก ๆ ที่พูดภาษาถิ่นเกิด ๆ ได้ก็มักจะเรียนรู้ภาษานอร์เวย์ได้ดี

ผู้ปกครองคาดหวังอะไรจากโรงเรียน

คนเหล่านี้คาดหวังว่าลูก ๆ จะได้รับความรู้ภายใต้มาตรฐานที่ดี พ่อแม่ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานหลายคนคาดหวังการศึกษาในรูปแบบที่ตนเองคุ้นเคย พวกเขาคิดว่าครูมีหน้าที่สั่งสอนนักเรียนและให้ความรู้ และอาจรู้สึกไม่พอใจกับระบบการศึกษาของนอร์เวย์ หลายคนมองว่าการศึกษาที่นี่ไม่มีขอบเขตและขาดความเข้มงวด อาจเป็นเพราะคนเหล่านี้ไม่เข้าใจว่าเป้าหมายของโรงเรียนคือเพื่อพัฒนาเด็กให้เป็นตัวของตัวเอง มีความเห็นและเรียนรู้ด้วยตัวเองในสภาพสังคมแห่งการเรียนรู้สมัยใหม่

คุณเคยพบปัญหาความเข้าใจผิดใดบ้างหรือไม่

พ่อแม่บางคนไม่เข้าใจว่าการสอนที่จัดนอกอาคารเรียนมีความสำคัญเท่ากันกับการเรียนการสอนในห้องเรียน พ่อแม่บางคนคิดว่าลูก ๆ ของตนควรจะอยู่บ้านถ้าโรงเรียนจะให้ลูกของตนเองไปเดินป่าเล่น ๆ เพียงอย่างเดียว นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมาก การเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ในสภาพแวดล้อมจริงย่อมดีกว่าการเรียนรู้จากหนังสือ

คุณคาดหวังอะไรในอนาคต

ฉันต้องการให้โรงเรียนและผู้ปกครองเข้าใจสถานการณ์และบทบาทของกันและกัน และต้องการให้ทั้งสองฝ่ายมีค่านิยมที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดเพื่อที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์แก่เด็กมากที่สุด

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no